preload
בס"ד
נובמבר 18

בגדכפרת הן כנגד ז' התחתונות – חגתנהי"ם (הג אמות הן כנגד ג' הראשונות, א' זה הכתר, והמ' החכמה, והש' הבינה), ואח"כ הז' כפולות הן כנגד המידות של הלב: ב' זה החסד, והג' הגבורה, הד' התפארת, והכ' הנצח, והפ' זה ההוד, והר' זה היסוד – היסוד זה הצדיק. והת' האות האחרונה של האלף-בית, והגם האות האחרונה של בגדכפרת – היא כנגד המלכות. יוצא שהר' הוא הצדיק כאן, בספר היצירה. בזמן הגלות "הצדיק אבד",

תגיות: