preload
בס"ד
ינואר 04

איך הבעל שם טוב מסביר הכנעה-הבדלה-המתקה בפשט? שחש היא הכנעה עד שכורת את הקליפות, צריך כל כך להכניע את היש עד שהרע נבדל מהטוב.
צריך כל כך להכניע את היש עד שהרע נבדל מהטוב

תגיות: