preload
בס"ד
ינואר 26

כמה וכמה פעמים בתנ"ך רפואה משמעה סליחה. רפואה היא שם נרדף בתורה לסליחה. בדרך כלל אומרים שכדי לרפא צלקות נפשיות הרבה מאד פעמים יש בלא-מודע של האדם רגשות והאשמות או נגד הורים או נגד חברה או נגד מי שלא יהיה, אולי נגד הקב"ה. תפקיד המטפל הטוב לפתוח ולחשוף את שרש הצלקות האלה, האין שלהן, "מאין באת", וכל עוד הוא לא עושה זאת ולא נותן לחולה להרפות – כאן זו הרפיה – מהמתח והכעס שלו ולסלוח, הוא נשאר חולה. עצם הסליחה הוא הרפואה. זה דבר ידוע ומקובל היום מאד, והנה רואים שיש מקור בתורה שרפואה היא סליחה.

תגיות: