preload
בס"ד
ינואר 03

מה שירת הנחש בפרק שירה? פסוק שאומרים שלש פעמים ביום ב"אשרי" – "סומך הוי' לכל הנפלים וזוקף לכל הכפופים". באשרי יש עשר הויות, כל אחד עם ניקוד אחר לפי הספירות, והעיקרי הוא שם הוי' של "סומך הוי' לכל הנפלים" – בניקוד חולם, ניקוד התפארת, עיקר הרחמים של ה' שסומך נופלים. ממי שומעים זאת, מתבוננים ושומעים כיוצא מפיו? מפי הנחש, שזו שירתו לבורא עולם, מפני שכרתו לו את הרגלים – עשו לו ניתוח כריתת רגלים רח"ל – והוא אומר שגם אחרי כריתת הרגלים הוא אומר שעדיין בוטח בה' ש"סומך הוי' לכל הנופלים".
מה שירת הנחש בפרק שירה? "סומך הוי' לכל הנפלים וזוקף לכל הכפופים"

תגיות: