preload
בס"ד
יוני 28

הביטוי שכל כך חוזר על עצמו בימים אלו "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים"
אפשר לנסות לדייק כמה דיוקים:
א. שרמת ההבנה כלל וכלל לא נוגע. זה שקשה למצוא היום חבדניק שיש לו איזו שהיא משנה סדורה בנוגע למצב אחרי ג' תמוז – לא גורע בכהו זה את העובדה ש"זרעו בחיים".
ב. בדיוק כמו בעניין של חיים גופא ההבנה כלל וכלל לא נוגע. מה שנוגע – שהוא חי או ח"ו להיפך.
ג. מה פירוש בחיים? גם כפשוטו אך בעיקר כפי שהרבי מדגיש – חי בחיות פנימית ובשמחה. כלומר זה שבכלל יש יהודי שומר תורה ומצוות – זה לא מגיע עדיין ל"זרעו בחיים" ממילא לא ממש קשור ל"הוא בחיים". מתי יודעים ש"הוא בחיים"? רק מתי שיש יהודי שומר תורה ומצוות וחדור אהבה וחיות פנימית. זוהי אכן הוכחה לכך ש"הוא בחיים". בהשראת הוידאו ב"אוהל" שליד 770 בכפר

תגיות: