preload
בס"ד
ינואר 04

החיתוך הוא הכרעת הרע הגלוי, הפריעה היא גילוי העטרה – גילוי ההבדלה – ובסוף יש מציצה כדי להוציא את הדם, ואז יש המתקה בגוף, הכל מתמתק
החיתוך הוא הכרעת הרע הגלוי, הפריעה היא גילוי העטרה – גילוי ההבדלה

תגיות: