preload
בס"ד
נובמבר 05

הרצאה שבועית של הרב גלוכובסקי שליט"א בנושא "הבית היהודי" – הרצאה ראשונה בשנה זו, אחרי ההפסקה של כחודשיים (חצי אלול, תשרי, חצי חשון)

השנה עשינו שידרוג ומכאן ולהבא אי"ה ההרצאות יהיו בוידאו ולא רק באודיו. וכידוע מעלת הראי'ה על השמיעה.

ההרצאה הראשונה הוקדשה ללקחים ולהוראות שניתן להפיק מהפרשיות הראשונות של ספר בראשית בקשר לחיי הנישואין.

בכלל – כפי שהרב הדגיש בהתחלת ההרצאה – "מעשה אבות סימן לבנים", ו"כוח מעשיו הגיד לעמו" – מהסיפורים של התורה ניתן ללמוד וצריכים ללמוד הוראה בחיים.


Download

הרב עמד על כמה הוראות ה"מתבקשות" מהפרשיות:

- מה שניתן ללמוד מסיפורו של גירושו של ישמעאל, ומה שה' אמר לאברהם "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה". איך לנהוג כשיש חלוקי דעות בין בני הזוג? הרב הסביר באריכות, איך שגם בימינו אנו ניתן לשמוע לקול אישה, כל בדרך כלל הנשים יותר מתמצאות במציאות של העולם הזה, משא"כ גברים. וגם – שלפעמים כדאי ללכת למישהו שלישי – כמו רב, משפיע, חבר/ה וכיו"ב – ע"מ להשכין שלום בין בני הזוג. וכמו שלמדנו מהסיפור של "חילוק דעות" בין אברהם לשרה – שהוצרכו למישהו "שלישי" (השלישי הזה הי' הקב"ה בעצמו) שיכריע ביניהם.

בהמשך ההרצאה הרב עמד על משמעות של הפסוק "על כך יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו". על בן הזוג להכיר בכך, שעיקר ה"נאמנות" שלו צ"ל אחרי הנישואין – כלפי בן/בת זוג, ולא כלפי הבית שהוא מוכרח "לעזוב" – כדי לבנות בית חדש. ועוד – לא כל מה שהוא ראה בבית של ההורים שלו – הוא יוכל לדרוש מבן או מבת זוגו. כי בן או בת זוג – הוא לא "כפיל" שלך! יש דברים שניתן לשנות, אבל ישנם דברים שלא ניתן לשנות בהשני, וה"עצה" ללכת "מורה-שחורה-דיק", ומיואש ומאוכזב – ודאי לא תעזור הרבה. העצה הנכונה – לקבל את הדברים כמו שהם – שלא הכל יהי' כפי הציפיות.