preload
בס"ד
אוקטובר 26

הגימטריה של "שם הוי'ה" היא 366. איזה מילה שוה 366? – חשבון. חשבון של "שם הוי'ה" הוא "חשבון". רמז שצריך ללמוד לעשות חשבונות. "עינייך בריכות בחשבון". חודש אלול צריך לעשות חשבון נפש. מה הרמז של חשבון נפש? צריך לעשות חשבון כמה שוה "נפש"? זה ווארט מפורסם אצלנו שה"נפש" שווה "צדיק יסוד עולם" שוה "יודע ספר" שווה "חסיד שמח" שווה "יהודי פשוט" (השיעור של הרב יצחק גינזבורג ט' אלול ע"ז)