preload
בס"ד
פברואר 15

בע"ה

א' אדר ע' – סעודת ראש חדש – ירושלים

חלק א'

המשך »

תגיות:
פברואר 10


Download

פברואר 08

 

כ"ג שבט ע' – עוד יוסף חי, יצהר

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[1]


Download

המשך »

פברואר 03

"בודאי יש די זמן בימים אלו גם להתוועדות כדבעי, וגם לשמח את האישה והבנים כדבעי"

בודאי יש די זמן בימים אלו גם להתוועדות כדבעי, וגם לשמח את האישה והבנים כדבעי. ומובן שאין לתת בזה הוראות פרטיות לכאו"א, כי הדבר תלוי במהותם הפרטי, אבל בודאי שכל א' יכול ללמוד מזה הנהגה בנוגע אליו ולביתו.

… פשיטא שאין כוונתי כלל וכלל, שיהיו מושקעים בהויות העולם והנחות העולם, ובודאי שחינוך חסידותי צריך ומוכרח שישפיע בעניינים הנ"ל דהיינו התוועדויות וזמני התפילה וכו'… אבל לאחר כל זה יש אפשרויות ומוכרח שגם בני בית ישתתפו בעניינים אלו, ובהתבוננות קלה אפשר למצוא אותיות להסבירם.

המשך »

ינואר 31

ינואר 29

בע"ה

י"ג שבט ע' – שחרור הרב יצחק שפירא – כפר חב"ד

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]

ניגנו "אך צדיקים". לחיים לחיים, ברוך מתיר אסורים, שה' יתיר את כל האסורים – את כל עם ישראל.


Download

המשך »

תגיות:
ינואר 15

ינואר 06

בס"ד

שיעור בענייני שלום בית – לאברכים של ישיבת דעת – יום ד' פ' שמות תש"ע

אברך בעל תשובה! התחתנת? אשתך בהריון? עצור, תשמע לשיעור!

שיעור של הרב מ.מ. גלוכובסקי לאברכים של הישיבה לבעלי תשובה "דעת" (רחובות)


Download

המשך »

דצמבר 23

הכרת גבולות

יש שיחה מהרבי על פ' קרח, על מה שכתוב, משה רבינו אמר לקורח, "בוקר ויודע". רש"י כותב שני פירושים. פי' אחד, שהוא דחה אותו עד הבוקר. אולי הם יתפכחו. פי' שני. כשם שיש גבולות שהקב"ה קבע בין בקר לערב, כך יש גבולות – הקב"ה קבע – יש כהן, יש לוי, יש ישראל, ואתה לא יכול לשבש את הגבולות האלו.


Download

המשך »

תגיות:
דצמבר 20

תמליל חלקי מהשיעור

התחלנו ללמוד החלק השני של פרק א' של תניא. למדנו על עניין שיש לכל אחד ואחד שתי נשמות, שזה בעצם רב חיים ויטאל מביא את זה בשער הקדושה, והוא מדייק מהפסוק "נפשות אני עשיתי", שלכל איש ישראל א' צדיק וא' רשע – יש שתי נשמות.

הוא התחיל לדבר על הנפש שאנו קוראים "הנפש הבהמית", או "הנפש החיונית", או "הנפש הטבעית". בחסידות בדרך כלל, זה השלוש שמות, שמשתמשים. או "נפש הטבעית", או "נפש החיונית", או "נפש הבהמית". כי כל אחד מהשמות האלו מתאר את הנפש הזה, שזה בא מהקפילה וסטרא אחרא, כך למדנו, ואיפה זה מתלבש? זה מתלבש בדם האדם, להחיות את הגוף.


Download

המשך »

תגיות: