preload
בס"ד
מרץ 09

בע"ה

כ"ג אדר תש"ע – עוד יוסף חי, יצהר

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]

מה היא ההנאה הטובה וההנאה הלא טובה בקיום תורה ומצות, ובעבודת ה' בכלל?  הדעה של "אגלי טל" שמותר ומצוה ליהנות מלימוד התורה. "קושיא" עליו מהסיפור מ"תורת שלום".  הנושא של "הנאת עצמו", הנאה טובה והנאה לא טובה. הכל תלוי במצבו של העובד. יש "הנאה" שהיא רצוי'ה במצב של "קטנות" אבל מושללת לגמרי במצב של "גדלות". ויכולה להיות "הנאה" בדקות דדקות – אפי' אצל צדיקים גדולים, וזה יכול לגרום להם נפילה ומיתה ח"ו, וכהסיפור מבני אהרון שמתו, ומר"נ איש של קורח. עיקר ה"נשיכה של נחש" של הנאה עצמית, השלילית והמושללת - בסוף מעשה טוב, או חידוש תורה, או מצוה שבן אדם עושה. ממנה צריכים להזהר  ביותר.

הוידאו המלא מהשיעור (בפורמט WMV, עדיף להשתמש בדפדפן של וינדוס, אם לא עולה – תלחצו על DOWNLOAD)

המשך »

תגיות:
מרץ 08


Download

מרץ 08

שיעור של הרב גלוכובסקי שליט"א ב"עין יעקב" כ"ב אדר תש"ע

מס' ר"ה דף טז, והלכות פסח בשו"ע הרב

תגיות:
מרץ 05

בע"ה

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

מרץ 02

התוועדות אצל הרב גלוכובסקי פורים תש"ע (מוצ"ש תצוה)

photo- 10


Download

המשך »

פברואר 28

בע"ה

ליל פורים תש"ע – ישיבת רמת אביב

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
פברואר 26

מידי יום ה' בשעה 21:00 מתקיים שיעור של המשפיע הרב נחמי'ה ש' קפלון בנושא "לדעת איך להתפלל"

השבוע הצלחנו להסריט את השיעור (שומעים ברקע גשם חזק)


Download

פברואר 25

ההוראה ממגילת אסתר: גודל עניין המשפחתיות. ע"י "מתאספים יחד, אוכלים ושותים יחד" – ע"י זה "ימים אלו לא יעברו מזרעם"

 כתוב "והימים האלה נזכרים ונעשים, בכל עיר ועיר, מדינה ומדינה, עיר ועיר, וימי הפורים האלו לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. ורש"י כותב, "נזכרים" – ע"י קריאת המגילה. ו"נעשים" – ע"י משתה וסעודה, לתת מנות ומתנות. "משפחה ומשפחה" – אומר רש"י – מתאספים יחד, אוכלים ושותים יחד, וכך – קיבלו עליהם שהימים האלו לא יעברו.

הרבי בא' מהתוועדויות – בלמ"ד – או ל"ב או ל"ג או ל"ד, ל"ו אולי, הרבי אומר, שרואים, שכשכתוב, "משפחה ומשפחה"  – רש"י כותב, שמתאספים יחד, אוכלים ושותים יחד – זה הדרך שימי הפורים לא יעברו.

וכאן אנחנו רואים גודל החשיבות של מתאספים יחד, אוכלים ושותים יחד של המשפחה.

הרבי דיבר אז על גודל עניין של המשפחתיות. כי הנצחיות של כלל ישראל, מדור לדור – ע"י זה שהמשפחה נמצאת ביחד.

אנחנו דיברנו שזה הי' שיחה א' שהרבי דיבר בפורים. והרבי דיבר פעם אחרת, כשהקב"ה סופר את עם ישראל – הוא לא סופר אותם כיחידים, אלא לפי המשפחות. שמים את הדגש על המשפחה, מאיזה משפחה באת. למה הוא ספר אותם לפי המשפחות? הרבי אמר פעם בשיחה לנשי חב"ד, כי הכוח לא להתבטל בין הגוים, מה שאנחנו שומרים על הזהות שלנו, ושיש לנו מספיק תוקף לעמוד מול כל הפיתויים – זה ע"י שאנחנו שייכים למשפחה, למשפחותם לבית אבותם. אנחנו צריכים לדעת, שבניית הבית, מה שאנחנו משתדלים לתת דגש על משפחתיות – זה הכלי שעוזר לנו לא להתבטל בין העמים. בן אדם שמשתייך למשפחה – זה נותן לו יותר בטחון עצמי, יותר זהות.

תגיות:
פברואר 22

בע"ה

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
פברואר 17


Download