preload
בס"ד
מאי 05

בע"ה

כ"א אייר תש"ע – בית ספר לתורת הנפש (ת"א)

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
אפריל 30

בע"ה

אור ל-יד אייר תש"ע – עוד יוסף חי, יצהר

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
אפריל 29

לקראת ל"ג בעומר אנו שמחים להודיע על הפרוייקט החדש שלנו – הוצאה לאור של עלון דו-שבועי (בינתיים), מבוסס על השיעורים והרצאות, העולות על גבי האתר.

alon lag baomer2-edited -2_Page_1-web

המשך »

תגיות:
אפריל 20

בע"ה

אור ל-ז' אייר ע' – בית הרב


Download

המשך »

תגיות:
אפריל 13

בע"ה

א' אייר תש"ע – סעודת ראש חדש – בית גל עיני, ירושלים

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
מרץ 23

בע"ה

 ח' ניסן תש"ע – הכנסת ס"ת לע"נ הק' שלמה נתיב הי"ד, בת עין

shlomo-nativ-web

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
מרץ 21

http://chabadlibrary.org/books/admur/ig/16/5861/index.htm?search=%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%99%

הנה כבר ידועים דברי רבותינו נשיאנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נגד ענינים כאלו, ז.א. נגד שתיית משקה בכלל מלבד בזמן שמחה, וגם אז במדה מוגבלה, וכאו"א באופן המתאים אליו, ז.א. באם יש חשש ומורא שישתכר אפילו במדה קטנה של משקה, גם במדה זו אסור ענין השתי'. ואם אפילו בענין שלא בפרהסיא דרשו את זה, עאכו"כ בעת התועדות ברבים… והנה רבותינו דרשו את זה, זה עשיריות בשנים ומכמה דורות, ובימינו אלה דרישה זו עוד תקיפה וחמורה יותר, כיון שמחד גיסא על כאו"א מוטלת החובה להפיץ המעינות חוצה, לכן עליו להזהר ביותר וביותר מכל ענין שיכול לקלקל בזה… ולאידך גיסא הנה דוקא בעקבתא דמשיחא מתגבר חשך הגלות, ובמילא גם חומר הגוף, שלכן ענין האמור (לא רק במדה להשתכר אלא השתי' בכלל) עלולה להגביר את החומר ולהביא עי"ז לכמה תוצאות שליליות ואסורות.

תקותי חזקה אשר תיכף לקבלת מכתבי זה, יגדיר את עצמו בענין האמור ככל הדרוש. ובמקום ספק – הרי ספיקא לחומרא, ואחכה לבשו"ט ממנו בכל האמור, ובהקדם

http://chabadlibrary.org/books/default.aspx?furl=/admur/ig/19/7408&search=%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%aa+%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%94

בודאי למותר להאריך על שאין דעתי ע"פ דעת רבותינו נשיאינו נוחה כלל וכלל – מהנהגה בלתי מסודרה בעת התועדות וכו' וכו', וכמובא בכמה שיחות קדש בזה.

גם – בהנוגע לשתיית משקה, אין זה אלא טפל דטפל, וגם אז צריכים ברכה וס"ד שילך בדרך הישר וכו'. וכותב הנני עד"ז, כיון שמגיעות שמועות לא טובות בזה. וכאילו מתנצלים שזהו נוגע ליכולת לדבר דברי התעוררות – שהוא היפך המבואר בשיחות קדש רבותינו נשיאינו, וד"ל. והמפורסמות אין צריכות ראי'. והרי זהו יותר ממצוה הבאה בעבירה, שהרי בהנ"ל -

מרץ 17

מרץ 16

בע"ה

סעודת ר"ח תש"ע – גל עיני, ירושלים

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]


Download

המשך »

תגיות:
מרץ 12

במהלך יום העיון בנושא הבית היהודי שהתקיים היום (ה') ברחובות, נשא הרב מנחם מענדל גלוכובסקי נאום מרתק שהתמקד בדרכים להכיר את הילד שלנו, להשתתף בצערו ובפחדים שלו, וכן להבין שאצל הילד עולם הדמיון ועולם המעשה אין הפרדה ברורה ביניהם. בהמשך עסק השיעור בדרך לחנך את הילד להיות עצמאי, ולא להיות יותר מדאי תלוי בהורים שלו - בין היתר בכך שמגיל מסויים צריך שיהי' לו חדר משלו, ולא יישן עם ההורים, אבל יחד עם זה להיות רגישים לפחדיו. וגם: כמה חשוב גילוי "אהבה פיזית" – חיבוק ונישוק – כלפי הילדים שלנו?


Download

תגיות: