preload
בס"ד
ינואר 20

ללכת נגד הזרם!

זה מה שעושה את הבן אדם – איזה סוג מכנס הוא הולך, או איזה סוג חולצה? זה בן אדם?!
שה' יתן שאנחנו לא נתפעל מהעולם, שאנחנו נדע מי אנחנו. יש לנו זהות. אנחנו חסידים, אנחנו תמימים, יש לנו רבי, יש לנו חסידות, מתחיל מאדמו"ר הזקן. הוא נותן לנו את התוקף לא להתפעל מהעולם, לא להתבייש מהמלעיגים. אנחנו צריכים ללכת נגד הזרם.

Download

הרבי מביא בשיחה, שלרבי הקודם הי' שלושה תקופות בנשיאות שלו. הי' לו תקופה של מס"נ ברוסיא, שזה הי' ממש מס"נ כפשוטו, בגוף! אח"כ הי' את המס"נ כשהוא הי' בפולני'ה, שהוא הי' שונה מכולם, חסידות חב"ד, "ואביו שמר את הדבר", הוא הי' שונה מהם, מבחינת תפיסה החסידית, חסידות חב"ד. אח"כ הי' מס"נ באמריקה. מה הי' המס"נ באמריקה? שהוא הי' צריך ללכת נגד הזרם של אמריקה. האוירה באמריקה אז הי' שאנחנו נמצאים בעולם חדש, לא באירופה, אי אפשר לשמור על התורה ומצות כמו שהי' פעם, צריכים לוותר, להתפשר… רוב האנשים הלכו בלי זקנים, רוב רובם של אנשים. כמעט ולא הי' בתי ספר יהודים מחוץ לניו יורק, האנשים היו אומרים, היהדות צריך להיות על מינון פחות. אומר הרבי, המס"נ של הרבי הקודם באמריקה הי' – ללכת נגד הזרם. מה אמר הרבי הקודם, כשהוא הגיע לאמריקה, מה הי' המשפט הראשון שלו? – אמריקה איז נישט אנדערש! – אמריקה אינה שונה! –
הרב פלדמן ע"ה, הרב של בלטימור, הי' אחד מהחסידים, שגדל כתמים אצל הרבי הקודם. הוא אמר – לגדל זקנים? זה הי' מהפכה שהרבי הקודם עשה. לפתוח בתי ספר יהודים בכל מקום ומקום? – מהפכה! לתת שיעורי תורה – וגם באנגלית? – מהפכות! הוא עמד לגמרי נגד כל תפיסת העולם שהי'. בשביל זה צריכים מס"נ. שאתה צריך לא להתפעל מאיך שהעולם מסתכל עליך. אתה צריך לעמוד חזק!
הולכים למבצעים. אנשים מסתכלים עלינו ולוגעים. לא מתפעלים. מה אתה רוצה? הוא קיבל איזה חינוך, הוא יודע משהו? אז הוא לועג! אבל אנחנו לא צריכים להתפעל, כי אנחנו יודעים שהוא יהודי, יש לו נשמה אלקית, יש לו פנימיות, אם אנחנו נקרב אותו, אז בסופו של דבר אנחנו נגלה גם את הנפש האלקית שלו ג"כ. אנחנו לא מתפעלים מאיך שהעולם מסתכלים עלינו.
לפעמים זה קורה כשאני הולך למבצעים במטוס, אנשים לא יכולים לברוח ממך – יש זמן! – לפעמים כשאני ניגש לבן אדם, אני מסתכל עליו ואני רואה, שיש לו כזה תספורת, רחמנא ליצלן! עגילים והכל. ואתה אפילו מפחד לגשת אליו. זה נראה שהאש יצא מהפה שלו על זה שאתה תבקש ממנו להניח תפילין. איך שהוא נראה בחיצוניות. ופתאום כשאתה ניגש אליו – כן, בסדר. אני אניח תפילין…
תמים צריך ללכת עם לבוש…

Download