preload
בס"ד
ינואר 04
חלק מתוך 0. שיעור כא טבת עא

יש שתי בחינות – ישוב הדעת, שאתה לא מודאג משום דבר, ויש הרחבת הדעת. השאלה הראשונה היא מה קודם, מה יותר חשוב, יש קשר ביניהם? פשוט שכדי להגיע להרחבת הדעת צריך ישוב הדעת, וגם פשוט שישוב הדעת זה לא תכל'ס – הרחבת הדעת היא תכל'ס, כי הרחבת הדעת היא גם נחלה בלי מצרים, נחלת יעקב, "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך".
ישוב הדעת והרחבת הדעת

תגיות:
ינואר 04

"מל ולא פרע כאילו לא מל" – צריכים להגיע לאתכפיא השלמה, ואז אפשר להגיע להמתקה של האתהפכא.
צריכים להגיע לאתכפיא השלמה

תגיות:
ינואר 04

אתכפיא של תניא היא הכנעה או הבדלה? האתכפיא האמתית של התניא היא שניהם יחד, כל כך הרבה הכנעה עד שיש הבדלה, ואז בסוף באה האתהפכא.
אתכפיא של תניא היא הכנעה או הבדלה?

תגיות:
ינואר 04

תכלית המילה היא פריעה ו"מל ולא פרע כאילו לא מל" בכלל, כי ההכנעה לא שלמה אם לא הגיעה לידי הבדלה
תכלית המילה היא פריעה ו"מל ולא פרע כאילו לא מל" בכלל

תגיות:
ינואר 04

איך הבעל שם טוב מסביר הכנעה-הבדלה-המתקה בפשט? שחש היא הכנעה עד שכורת את הקליפות, צריך כל כך להכניע את היש עד שהרע נבדל מהטוב.
צריך כל כך להכניע את היש עד שהרע נבדל מהטוב

תגיות:
ינואר 04

כלל גדול אצלנו בהכנעה-הבדלה-המתקה שהטעות בכל הדורות – גם של אנשים גדולים מאד, כמו יוסף שמל את המצרים – שרצו להגיע להמתקה בלי לעמוד על ההבדלה שבאמצע. כל מי שחותר להמתיק את העולם, שמיד יהיה שלום, מיד יהיה שויון והכל טוב – בדילוג על הבדלת ישראל מאומות העולם – מועד לכשלון בטוח. בסוף יש המתקה, "אז אהפוך אל עמים שפה ברורה… ולעבדו שכם אחד", אבל קודם חייבת להיות הבדלה. כל התורה כולה זה הבדלה! התכלית היא המתקה, אבל קודם חייבת להיות הבדלה.
כלל גדול בהכנעה-הבדלה-המתקה

תגיות:
ינואר 04

החיתוך הוא הכרעת הרע הגלוי, הפריעה היא גילוי העטרה – גילוי ההבדלה – ובסוף יש מציצה כדי להוציא את הדם, ואז יש המתקה בגוף, הכל מתמתק
החיתוך הוא הכרעת הרע הגלוי, הפריעה היא גילוי העטרה – גילוי ההבדלה

תגיות:
ינואר 04

בנפש הפעולה הראשונה, "מל", היא מעשה האדם – "ומלתם את ערלת לבבכם", בחירת האדם החפשית. אבל הפריעה אינה פעולת האדם, כפי שכותב בעל ההילולא של היום במאמר המקורי של ברית מילה, אלא "ומל הוי' אלקיך". בחסידות מוסבר שאני יכול לחתוך בלבי רק את הרע הגלוי, "ומלתם את ערלת לבבכם", אבל איני מודע לתת-מודע שלי. הקרום הדק מסמל את התת-מודע, את הרע הנסתר שיש אפילו אצל צדיקים. אפילו אצל הרביים בחב"ד היו פעמים שבכו ועשו תשובה מתוך המחשבה שאולי יש לי בתת-מודע איזה רע נסתר. תיקון התת-מודע נקרא פריעה, וזו פעולת ה'. אם עשיתי כל שביכולתי בחיתוך הרע הגלוי ה' גומר את המלאכה ועושה את הפריעה. אם זו פעולה מלמעלה למטה, אולי ה' עושה זאת על המקום – מי אומר שצריך כל כך להפריד ביניהם? אני צריך לעשות את המילה וה' את הפריעה.
מילה ופריעה בנפש האדם

תגיות:
ינואר 04

לפי פירוש החסידות הנמלה בוחרת ללכת לפה הנחש – הצדיק נכנס לתוך החקירות של הפילוסופים הכופרים בהשגחה פרטית, בבחירה חפשית וכו'.
לפי פירוש החסידות הנמלה בוחרת ללכת לפה הנחש

תגיות:
ינואר 04

היו גדולי הפילוסופים – כתוב שמשיח צריך לתקן את כולם, ואחת הנשמות שהוא צריך לתקן היא ברוך שפינוזה. אחד התיקונים החשובים של מלך המשיח הוא לתקן את ברוך שפינוזה.
אחת הנשמות שהוא צריך לתקן היא ברוך שפינוזה

תגיות: