preload
בס"ד
ינואר 05

מדברים על שפלות, פרק כ"ט בתניא. הטכניקה הראשונה של תיקון הנפש (בתורת הנפש מדברים על טכניקות) היא איך לתת לעצמך סטירת לחי, איך לתת ליצר הרע סטירת לחי.
הטכניקה הראשונה של תיקון הנפש היא איך לתת לעצמך סטירת לחי

תגיות:
ינואר 05

צריכים "הוכח תוכיח" – הוכח את עצמך ואז זולתך, כמאמר הבעל שם טוב – קודם הוכח את עצמך, ואז אולי תוכל גם את הזולת.
צריכים "הוכח תוכיח" – הוכח את עצמך ואז זולתך

תגיות:
ינואר 04

כתוב שתורה היא לשון הוראה, וכתוב – מרבי לויק, אבא של הרבי – שההבדל בין חז"ל למי שאחריהם, שכל מה שאמרו חז"ל ראו למעלה ואמרו למטה. זה הביטוי – כל מאמר חז"ל, אותו חכם שאמר אותו ראה למעלה ואמר למטה. אנחנו אומרים על דרך זה, קצת יותר, שלא רק שהוא ראה למעלה – אלא עלה למעלה ועשה עצמו כך. כלומר, שמה שראה למעלה – ראה את עצמי למעלה עושה את הדבר הזה – ואז התורה הופכת להיות הוראה.
כל מה שאמרו חז"ל ראו למעלה ואמרו למטה

תגיות:
ינואר 04

איך לומדים תורה לפי החוש? ככה צריכים ללמוד תורה – פסוק, משנה, גמרא – לשים את עצמי במקום, לחשוב איך הייתי נוהג. שמעתי מפי חכמים, מהרב סולובייצ'יק במו אזני – כשלומדים תורה צריכים להיות שם. לכן אמר לא להסתכל על רש"י בכלל, קודם כל לשים את עצמך בתוך הסוגיא – איך אתה מבין – ואחר כך תלמד רש"י. זה גמרא, אבל כאן מדברים על פסוק בתורה. מה אני הייתי עושה. לכן אמרנו שריש לקיש נתן סטירה לפרעה
איך לומדים תורה לפי החוש?

תגיות:
ינואר 04

חדש טבת שייך לחדש דן והחוש שלו הוא הרוגז. רוגז חיובי הוא כמו שכתוב בחז"ל על פי הפסוק "רגזו ואל תחטאו" – "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר 'רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבם ודומו סלה'". מי שאומר מאמר זה בחז"ל הוא ריש לקיש.
חדש טבת שייך לחדש דן והחוש שלו הוא הרוגז

תגיות:
ינואר 04
חלק מתוך 0. שיעור כא טבת עא

בית המקדש הוא בשביל שארץ ישראל תתפשט ותכבוש את כל העולם, וכל העולם יהיה ארץ ישראל. זה בדיוק מה שהרמב"ם כותב לגבי סדר פעולותיו של משיח – בתחלה בונה מקדש במקומו, אחר כך מקבץ נדחי ישראל, ובסוף, התכל'ס, השלב החמישי כנגד היחידה שבנפש שלו, זה להחזיר את כל העמים בתשובה כו' עד לקיום היעוד של "אז אהפוך וגו'"
בית המקדש הוא בשביל שארץ ישראל תתפשט ותכבוש את כל העולם

תגיות:
ינואר 04
חלק מתוך 0. שיעור כא טבת עא

כמו שעשינו רמז י-ה-ו-ה – ישוב הדעת והרחבת הדעת – כך יש רמז ישוב הארץ והרחבת הארץ, "מנחל מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת" ויותר מזה, "עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות", בכל העולם כולו. זו המגמה, זו המשימה. גם בית המקדש הוא בשביל זה.
ישוב הארץ והרחבת הארץ

תגיות:
ינואר 04
חלק מתוך 0. שיעור כא טבת עא

כאשר יהושע בן נון נכנס לארץ ישראל עם עם ישראל וכבשו את הארץ (חלק מהארץ, ידוע שהוא התרשל כו'), לפי חז"ל הוא התחתן עם רחב. בשביל מה הוא צריך את רחב דווקא? כתוב שיהושע הוא טוב – "אמרו צדיק כי טוב" – ובזכותו הארץ היא "ארץ טובה". אבל כדי להתפשט, לא להצתמצם מתוך התרשלות, הוא זקוק לרחב (הזונה, זו נאה, ומה הנוי שלה – שאינה מוגבלת כלל, רק שעליה להדבק בטוב, וד"ל)
כדי להתפשט, לא להצתמצם מתוך התרשלות, יהושע זקוק לרחב

תגיות:
ינואר 04
חלק מתוך 0. שיעור כא טבת עא

כמו שהשם צריך להיות שלם כך גם הכסא צריך להיות שלם – הכסא הוא ארץ ישראל. יש שני ישובים – ישוב הדעת וישוב הארץ. צריך ישוב הדעת יחד עם ישוב הארץ.
צריך ישוב הדעת יחד עם ישוב הארץ.

תגיות:
ינואר 04
חלק מתוך 0. שיעור כא טבת עא

ישוב הדעת ר"ת יה. לעמלק אין בעיה שיהיה ליהודים ישוב הדעת, לא מפריע לו. מפריע לעמלק שתהיה הרחבת הדעת. ישוב הדעת הוא לא תכל'ס – רק אמצעי. לכן "כי יד על כס יה מלחמה להוי' בעמלק מדר דר", שכל זמן שיש עמלק בעולם אין השם שלם, אין הכסא שלום. "אין השם שלם" הכוונה היא שיש יה ואין וה. כל פעם שיש יה צריך להשלים ב-וה, והיות שה-וה הוא התכלית סימן שיש לו שרש יותר גבוה – "סוף מעשה במחשבה תחלה", שרש ליחו"ת למעלה מיחו"ע. כך נרמוז לפי שתי הלשונות – ישוב הדעת והרחבת הדעת, שמישוב הדעת יבוא להרחבת הדעת, שיהיה השם שלם.
ישוב הדעת והרחבת הדעת, שמישוב הדעת יבוא להרחבת הדעת

תגיות: