preload
בס"ד
ינואר 15

"מלך הכבוד" באמת לא צריך כבוד בכלל, ולא רק שלא צריך כבוד אלא נותן את הכבוד לכולם

ינואר 15

שכל מי שעושה את עצמו אלקים בסוף שוכבים עליו. מה הקשר? בדיוק מה שאמרנו עכשיו – מי שעושה את עצמו אלוה מצד הקליפה הוא מחפש כבוד, הוא רוצה שהכבוד יבוא אליו. הוא רודף אחר הכבוד, ולא בורח מהכבוד. מה זה תאות נקבה? גם לזכר יש נקבה, אבל מה זה תאות נקבה? רצון לקבל, שמישהו יבוא עלי. כל מי שעושה את עצמו אלוה, שמחפש שכל הכבוד מגיע לי – בכלל, כל המחשבה של "מגיע לי" (שאנחנו מבטלים אותה לחלוטין בפרק בעבודת ה') – מי שרוצה להיות אלקים, אבל לא אלקים באמת, כי אלקים באמת לא צריך כלום, וזה אחד שחושב שמגיע לו הכל, אז הסוף שלו שיבעלו אותו כנקבה, שהוא ממצה את עצם הרצון לקבל.

ינואר 15

בשביל להכניע את מי שעושה מעצמו אלקים צריך מי שכאילו עושה מעצמו אלקים מצד הקדושה – אני אלקים, ולא אתה. מי זה? אך ורק משה רבינו.

ינואר 15

כל יהודי מקבל את הכח של "ראה נתתיך אלקים לפרעה", שהרי "אני אמרתי אלקים אתם" – ה' רוצה שכל יהודי יהיה אלקים, רק שלא כל אחד זוכה לזה בעולם הזה. רק משה רבינו, וכן משה רבינו בכל דור, ומי שבעצם מקושר למשה רבינו, כן זוכה לזה. כך הרביים מסבירים, מאדמו"ר האמצעי ועד לרבי, שגם אומר שהכח הזה ניתן לכל מי שקשור למשה שבדור.

ינואר 15

למה קרא להקב״ה מלך הכבוד שהוא חולק כבוד ליראיו כו'. לא שלוקח כבוד לעצמו, אלא שיש לו כל הכבוד והוא מחלק אותו.

תגיות:
ינואר 15

למה קרא להקב״ה מלך הכבוד שהוא חולק כבוד ליראיו כו׳

ינואר 05

באיזביצא יש את הרצון להתפשט ללא מעצור, נחלה בלי מצרים. אבל איך אתה יודע שזה לשם שמים? אולי זה יצר הרע? הוא אומר שכל פעם שבא לאדם להתפשט, להתרחב, הוא צריך לבחון את עצמו בארבעה בירורים. אם הוא עובר את ארבעת הבירורים – כמו לעבור ארבעה מבחנים – סימן שהרצון להתפשט הוא רצון נקי וטהור, באמת לשם שמים, ואז תלך על זה, עם כל הכח וכל הכיף. אם אתה לא עובר את כל ארבעת המבחנים סימן שיש איזו נגיעה, שאתה נגוע ברצון להתפשט – שזו 'ישות' בלשון חב"ד, יש ישות שלך אז תעצור זאת. הוא לא נותן הוראה שכולם יתפשטו. הצדיקים מתפשטים, רק לאחרי שעוברים את המבחנים.
באיזביצא יש את הרצון להתפשט ללא מעצור

תגיות:
ינואר 05

זה כלל גדול גם בתורת הנפש, שבהתייחסות לרע – כשאני צריך להלחם נגד הרע המסוכן אין לי פנאי לדרך ארוכה וקצרה.
כשאני צריך להלחם נגד הרע המסוכן אין לי פנאי לדרך ארוכה וקצרה

תגיות:
ינואר 05

אלטער רבי מסביר שרוח השטות היא המחשבה שאוכל לעבור עבירה ולהשאר יהודי. אם יש איזו רוח שטות שמאפיינת באמת את כל הדורות, מאדמו"ר הזקן עד עצם היום הזה, היא רוח השטות הזו. שכל ההסטוריה של עם ישראל בדורות האחרונים היא תחת סימן הרוח שטות הזו, שאני יכול לעשות מה שלבי חפץ ולהשאר ביהדותי, במיוחד כאן בארץ ישראל עם מדינת ישראל
אלטער רבי מסביר שרוח השטות היא המחשבה שאוכל לעבור עבירה ולהשאר יהודי

תגיות:
ינואר 05

הבעל אופי אולי הכי חזק בחז"ל הוא ריש לקיש, ואת האופי הזה רואים בכל מה שהוא אומר – משהו מופלא. הוא אומר ש"אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות" ואדמו"ר הזקן מאד אוהב את המאמר הזה
הבעל אופי אולי הכי חזק בחז"ל הוא ריש לקיש

תגיות: