preload
בס"ד
ינואר 17

כל הציור שיש אלקים ומעליו גבוה מעל גבוה עוד אלקים מזכיר בהשקפה ראשונה, בלי להתעמק, את הסט"א. בכלל לא נשמע מהקדושה. הרי כתוב שהסט"א "קרו ליה אלהא דאלהיא" – הם לא כופרים ממש, אלא אומרים שה' הוא אלקי האלקים. זו לשון הזהר שגם מובאת בתניא. אז מה ההבדל בין הסט"א לבין "אלהים אלהיך אנכי", ובפרט הפסוק "הודו לאלהי האלהים".

תגיות:
ינואר 17

מה שמשה רבינו הוא אלקים זה בגלל שהוא נשמה דאצילות. מי שהוא נשמה דאצילות אפשר לכנות אותו – כמה שנשמע קשה – אלקים. "האלקי רבינו יצחק", האריז"ל, ומשה רבינו נקרא אלקים. כל עולם האצילות הוא אלקות, ועל נשמה דאצילות מותר לומר אלקים, ויחד עם זה הוא גם הבל – אותו אלקים הוא הבל.

תגיות:
ינואר 17

משה רבינו התחנן לה' תקטו תפלות להכנס לארץ, ואומרים לו – אדוני, לא, התפלה לא התקבלה. שוב, זה עונש על כך שנעשה אלוק – ה' עשה אותו

http://jewish-education.info/twitter/mshh-rbyno-hthnn-lh-tqto-tphlot-lhkhns-larts/

תגיות:
ינואר 16

אתה עשית מצוה, ולא משלמים לך על זה. – אתה משלם! בזבזת זמן ואנרגיה, ובסוף מקבל סטירת לחי – סטרו ויצא. עכשיו נראה אם זה היה לשמה או לא לשמה.

ינואר 16

זה, שאתה צריך לשלם לפעמים על דבר שעשית מצוה, ואומרים לך שאתה גם תקבל עונש על מה שעשית, בשביל מה זה טוב? בשביל שהמצוה נעשתה לשמה. אם אדם עושה מצוה במס"נ ומקבל עליה רק טוב בעוה"ז ובעוה"ב – זה לא נקרא מס"נ, זה לא שוה שום דבר. נראה כמה אתה עושה את זה שלמה, שאתה גם מוכן לשלם על זה.

ינואר 16

כשפועלים מתוך "אורות דתהו" – אז מצד אחד זה יכול להיות דבר הכי נצרך, הכי חיובי, ומצד שני – תדע לך, שגם תלשם בשביל זה. זה אחד מהסודות של "נורא עלילה על בני אדם".

ינואר 16

למה ה' זיכה את משה רבינו לתת עשר מכות? כי זה בדיוק תפור עליו, "ויך את המצרי". שם זו לא היתה המצוה שלו. משה רבינו אוהב לתת מכות לגוים, והיות שהוא אוהב לתת להם מכות – לכן זיכו אותו מהשמים, שיזכה לתת עשר מכות.

http://jewish-education.info/twitter/1367/

ינואר 16

למה משה נותן מכות? זה צריך להיות בדם שלו, בגנים שלו, לתת מכות. ה' מצוה לו, אבל כתוב "יהב חכמה לחכימין". לא נותנים לך תפקיד מלמעלה אם אינך שייך לו מצד עצמך. אם אתה חכם – ה' נותן לך תוספת חכמה. אם אתה גבור – גבורה, וכך הלאה.

ינואר 16

משה רבינו רוצה להיות אלקים? טוב לו להיות אלקים? הרי הוא בורח מהכבוד, וכל שכן שבורח מלהיות אלו-ה. כל הרשעים עשו מעצמם אלוק, ומשה רבינו חפץ שמישהו יעשה ממנו אלקים?! ניחא לו שפרעה יאמר "זה אלוק"? לא רק שלא ניחא לו, אלא זה איזה עונש בשבילו. זה כורח המציאות, אבל ודאי לא ניחא לו לתפוס את האלקות ששייכת רק לה'.

ינואר 16

מצד אחד צריכים את התוקף של משה, התוהו של משה, ומצד שני את ההתאמה של אהרן. אבל היות שהקב"ה נושא הפכים, ויתכן שגם למשיח יש נושא הפכים, יתכן שיכול לתפוס בשני הקצוות בעת ובעונה אחת.