preload
בס"ד
ינואר 11


Download

המשך »

ינואר 11


Download

המשך »

ינואר 04


Download

המשך »

דצמבר 27

א. כוונות נר שביעי ונר שמיני של חנוכה (או: אליהו ומשיח – מי קודם?).


Download

(בסוף החלק הראשון – חלוקת "דמי חנוכה" ע"י הרב)

המשך »

דצמבר 27

א. זהר לפרשת השבוע: ארבעה מלכים ובטחונם בה'


Download

ב. מאמר "ואברהם זקן בא בימים" תער"ג – ענינו של עולם האצילות


Download


המשך »

דצמבר 16

החלק הראשון (רובה ריקודים  מלהיבים – חובה לראות ולרקוד!)


Download

המשך »

דצמבר 13


Download

המשך »

דצמבר 11

א. "לאתבא צדיקיא בתיובתא" – צדיק בעל תשובה ובעל תשובה צדיק


Download

המשך »

דצמבר 02

א. "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" – שתי השיטות בזהר


Download

המשך »

נובמבר 22

שיחה א'. "ויגדלו הנערים" – חינוך של אברהם


Download

המשך »

תגיות: