preload
בס"ד
דצמבר 16

החלק הראשון (רובה ריקודים  מלהיבים – חובה לראות ולרקוד!)


Download

המשך »

דצמבר 13


Download

המשך »

דצמבר 11

א. "לאתבא צדיקיא בתיובתא" – צדיק בעל תשובה ובעל תשובה צדיק


Download

המשך »

דצמבר 02

א. "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" – שתי השיטות בזהר


Download

המשך »

נובמבר 22

שיחה א'. "ויגדלו הנערים" – חינוך של אברהם


Download

המשך »

תגיות:
נובמבר 15

א. הזהר על הפרשה – "גל עיני ואביטה" וסוד תפלת מנחה


Download

המשך »

תגיות:
נובמבר 11

א. הנישואין ביום ה-גדול בשנה. ב. רמזים בשמות החתן והכלה


Download

המשך »

תגיות:
נובמבר 10

א. "גדול הוי'" ו"משתה גדול". ב. רמזי שם בר-המצוה


Download

המשך »

תגיות:
נובמבר 09

א. רחל וארץ ישראל. ב. ארבע אהבות כנגד ארבע האמהות. ג. "האהבה הישנה". ד. "נשמה לעם עליה ורוח להֹלכים בה". ה. ארץ ישראל מילה ושבת – ג' אמות אמש. ו. האמהות והשפחות – גרסאות של אהבה


Download

המשך »

תגיות:
נובמבר 01

א. הילולת הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין. ב. כוון התפלה. ג. ביאורי רבי לוי יצחק לקטעי הזהר על פסוקי הנגב של אברהם אבינו. ד. "מתוך שמתחכם מתעשר".


Download

המשך »